Ing. Stanislav Pecko, PhD.

Jadrová energetika mi prišla v dobe krátko po maturite ako veľmi zaujímavé, prestížne a tak komplikované zameranie, že som sa priam s detskou zvedavosťou chcel dozvedieť čo najviac o tom ako fungujú jadrové elektrárne. Z tohto dôvodu som si po všeobecnom prvom ročníku na FEI STU zvolil bakalársky odbor jadrová energetika na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Počas Bc. a Ing. štúdia na ÚJFI som sa zameral na radiačné poškodenie materiálov jadrových reaktorov, čo bola typická medziodborová téma, kde som musel perfektne zvládnuť jadrovú fyziku, materiálovú technológiu a prevádzku jadrových reaktorov. Komplexné pochopenie problematiky krehnutia materiálov tlakových nádob reaktora ma zaujalo natoľko, že som sa po ukončení inžinierskeho štúdia rozhodol pokračovať v téme a rozvíjaní svojich vedomostí a schopností na doktorandskom stupni štúdia. Počas PhD. štúdia som sa zúčastnil viacero medzinárodných prestížnych konferencií, publikoval som niekoľko karentovaných článkov v zahraničných recenzovaných časopisoch, spolupodieľal sa na viacero výskumných projektoch a absolvoval vedeckú stáž na špičkovom vedeckom pracovisku v Helmholtzovom centre v Rossendorfe pri Drážďanoch. Dokonca som bol súčasťou vedecko-technického tímu roka 2014, ktorý získal Cenu za vedu a techniku od Ministerstva školstva. Po ukončení doktorandského štúdia som sa zamestnal ako projektový manažér v medzinárodnej firme Amec Foster Wheeler, ktorej slovenská jadrová divízia v Trnave sa zaoberá vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky, rôznymi dekontaminačnými prácami a spracovávaním rádioaktívnych odpadov. V rámci mojej práce využívam denne poznatky a vedomosti, ktoré som sa naučil v rámci všetkých stupňov štúdia jadrovej energetiky na ÚJFI FEI STU. Osobne som teraz najviac angažovaný v projektoch vyraďovania JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, kde sa v súčasnosti realizuje 2. etapa vyraďovania, ktorá spočíva v dekontaminácii a demontáži primárnych zariadení JE (vysoko rádioaktívnych). Na záver by som len rád dodal, že okrem mňa vo firme Amec FW, značnú časť stredného (aj vyššieho) manažmentu tvoria práve bývalí absolventi ÚJFI v rôznych generáciách.