HISTÓRIA PRACOVISKA

Ústav vznikol 1. mája 2011 spojením Katedry fyziky a Katedry jadrovej fyziky a techniky. Ústav v rámci Fakulty elektrotechniky a informatiky zabezpečuje pedagogickú, výskumnú a vývojovú činnosť v rámci svojho odborného zamerania.

Obidve bývalé katedry majú bohatú históriu, pričom každá z nich vznikala ako samostatné pracovisko.

História Katedry fyziky

História katedry siaha do roku 1939, keď vzniká Ústav technickej fyziky na STU (vtedy SVŠT). Začínalo sa pracovať skoro úplne od nuly. Inventár bol neobyčajne skromný a aj pridelené miestnosti boli bez nábytku, stoly a stoličky neboli ani v posluchárni. Z počiatku bol problém aj personálne zabezpečiť výučbu, nakoľko na počet zapísaných študentov bolo málo pedagógov. Všetky problémy sa postupom času riešili. Počas histórie zabezpečoval Ústav technickej fyziky (od roku 1950 Katedra fyziky) študijný odbor Fyzika tuhých látok a celý rad predmetov pre študentov celej SVŠT. Patrili medzi ne Experimentálna fyzika, Geometrická optika, Fyzikálne meracie prístroje, Základy vektorového počtu, Elektromagnetická teória svetla, Seminár teoretickej fyziky, Stavba atómu, Termodynamika, Kinetická teória plynov, Náuka o teple, Fyzikálna chémia, Atómová fyzika. Rozvoj katedry pribrzdila koncom sedemdesiatych rokov prestavba vysokoškolského štúdia. Prestavbou poklesol celkový rozsah prednášok základného kurzu fyziky z dovtedajších až 240 na 120 hodín. Tento trend žiaľ pokračoval a v súčasnosti je na fyziku vyhradených už iba 72 hodín prednášok, rozdelených do dvoch semestrov. Ako katedra a celá SVŠT rástla došlo k dvom deleniam bývalej Katedry fyziky. Po dostavbe Elektrotechnickej fakulty sa Katedra fyziky presťahovala a zabezpečovala výučbu základného kurzu fyziky či predmety v rámci špecializácie Elektromateriálové inžinierstvo. Ročne úspešne skončilo 15 až 20 študentov a od roku 1962 získalo diplomy vyše 500 inžinierov týchto zameraní, bezmála 200 z nich získalo vedeckú hodnosť CSc (PhD), a 10 hodnosť DrSc. Mnohí z nich sa stali vedúcimi vedeckovýskumných tímov a zastávali významné funkcie v rôznych inštitúciách a vo svetovo významných laboratóriách v zahraničí.

História Katedry jadrovej fyziky a techniky

Katedra jadrovej fyziky a techniky vznikla 1. septembra 1961 z potreby zabezpečovať výchovu elektrotechnických inžinierov s orientáciou na aplikáciu jadrovej fyziky a jadrovej techniky. Katedra začala pedagogicky pôsobiť od svojho vzniku v študijnom odbore Fyzika tuhých látok, kde zabezpečovala predmet Experimentálne metódy jadrovej fyziky a Jadrová fyzika. Po prestavbe štúdia v roku 1969 sa v odbore Elektrotechnológia vytvorilo študijné zameranie Experimentálna elektrofyzika, ktorého vedením bola poverená katedra. Neskôr z dôvodu vtedajšieho jadrovoenergetického programu štátu, vzniklo zameranie Jadrová energetika, v ktorom problematiku kvantovej a štatistickej fyziky, jadrovej fyziky, jadrových reaktorov a dozimetrie, tiež zabezpečovala katedra. Vedecko-výskumná činnosť bola zameraná na výstavbu urýchľovača, Mössbauerovu spektroskopiu, protónografiu, elektrón-pozitrónovú anihiláciu.