Ing. Slavomír Bebjak

Pri rozhodovaní, kam na vysokú školu, som mal jediné kritérium – štúdium zamerané na jadrovú energetiku. Rozhodol som sa pre štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite a s odstupom času môžem zhodnotiť, že som si vybral správne. Štúdium na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty Elektrotechniky a Informatiky ma pripravilo na štart do profesionálnej kariéry nielen po teoretickej, ale aj po praktickej stránke. Výberový blok Jadrová energetika je zostavený tak, aby teória prednášaná špičkovými profesormi v rámci Prevádzky jadrových elektrární, Teórie jadrových reaktorov, Materiálov jadrových elektrární a ostatných odborných predmetov nezostala iba v teoretickej rovine, ale bola aj prakticky aplikovaná. Absolvovali sme viaceré odborné exkurzie a viacdňové praktické cvičenia na školských a výskumných reaktoroch vo Viedni, Prahe a Budapešti. Počas inžinierskeho štúdia som mal možnosť zúčastniť sa Vedeckej expedície Černobyľ a taktiež navštíviť Európsku organizáciu pre jadrový výskum (CERN) v rámci veľmi úspešného projektu Fyzika na kolesách. Po úspešnom ukončení inžinierskeho štúdia som sa zamestnal vo VUJE, a.s., kde som už počas štúdia získaval od môjho odborného školiteľa cenné informácie a usmernenia, ktoré mi pomohli pri vypracovávaní bakalárskej a diplomovej práce. Poznatky nadobudnuté počas štúdia na Ústave jadrového a Fyzikálneho inžinierstva využívam denne pri riešení výskumných úloh a európskych projektov.