Výskumné aktivity na ústave

Vedecký výskum na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva je orientovaný najmä na aplikácie v jadrovej energetike, diagnostiku a vývoj nových materiálov, počítačové modelovanie a simulácie, fyziku a techniku urýchľovačov.

 • Jadrová energetika

  Ústav spolupracuje pri výskume a vývoji štvrtej generácie jadrových reaktorov a fúznych technológii, ktoré predstavujú další krok vo výrobe čistej elektrickej energie.

  Veľká časť výskumných aktivít ústavu v oblasti jadrovej energetiky sa venuje projektu Allegro - čo je rýchly plynom chladený reaktor. Okrem výskumu nových typov jadrových reaktorov sa venujeme otázkam uskladnenia "vyhoreného" paliva, z našich už používaných jadrových elektrární.

  Jadrová energetika

 • Materiálový výskum

  Ďalšia veľká časť výskumných aktivít ústavu sa venuje diagnostike materiálov a príprave tenkých vrstiev. K analýzam používame množstvo diagnostických metód, napr. silovú mikroskopiu, pozitronovú anihilačnú spektroskopiu, Mössbauerovú spektroskopiu, spektroskopický elipsometer a rtg difrakciu. Na prípravu tenkých vrstiev využívame najmä metódu Langmuira-Blodgettovej.

  V rámci materiálového výskumu sa venujeme materiálom pre novú generáciu jadrových reaktorov a pre fúzne reaktory, biomateriálom pre senzory a solárne články, a novým materiálom pre vysokokapacitné batérie.

  Materiálový výskum

 • Modelovanie a simulácie

  Dôležitou súčasťou pri vysvetlovaní rôznych procesov či javov je práve počítačové modelovanie a simulácie. Ústav disponuje výkonnými superpočítačmi pomocou, ktorých simulujeme rôzne fyzikálne systémy na úrovni atómov a molekúl.

  Vysoký výpočtový výkon sa používa na modelovanie aktívnej zóny reaktora, pre návrh aktívnej zóny perspektívnych reaktorov, pre analýzy jadrovej bezpečnosti jadrovych zariadení a pre simulácie jadrových interakcií za účelom získavania nových jadrovýh dát.

  Modelovanie a simulácie

 • Fyzika a technika urýchľovačov

  Študujeme fyziku a techniku urýchľovačov a skúmame ich využitie v materiálovom výskume a v medicíne. Najčastejšie využívame iónový zväzok na modifikáciu materiálov, pričom sledujeme zmeny štruktúry.

  Spolupracujeme hlavne s Materiálovo technologickou fakultou STU či svetovými centrami, ktoré disponujú najmodernejšími a najvýkonejšími týpmi urýchľovačov.

  Fyzika a technika urýchľovačov