Bakalárske štúdium

Absolvent nájde uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov, spoločností a organizácií vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a procesy elektrotechniky, elektrofyziky a elektroenergetiky vo svojich výskumných, vývojových, projekčných technických, investičných, výrobných, prevádzkových a obchodných útvaroch. Po absolvovaní bude pripravený na štúdium študijného programu druhého stupňa v elektrotechnických, elektroenergetických, fyzikálno-inžinierskych alebo iných príbuzných študijných programoch.

Inžinierske štúdium

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych oblastiach, kde sa vyžaduje znalosť diagnostického potenciálu metodík analýz rôznych materiálových objektov a v nich prebiehajúcich procesoch. Ide o rôzne odvetvia priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, ako návrhár, konštruktér, prevádzkový inžinier, vedúci pracovník na rôznych stupňoch riadenia a pod. Vie sa uplatniť na miestach vývojových pracovníkov aj technológov so zameraním na progresívne materiály, elektrotechnológie, zdravotníctvo, životné prostredie, jadrovú energetiku.

Doktorandské štúdium

Absolvent dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu.