Ing. Tomáš Váry, PhD.

Tomáš Váry je výskumný pracovník na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Inžinierske štúdium ukončil v roku 2008 na Slovenskej technickej univerzite v odbore fyzikálne inžinierstvo. Jeho diplomová práca sa zaoberala rozptylom povrchových elektromagnetických vĺn na planárnych rozhraniach.

Počas doktorandského štúdia pokračoval v simuláciách správania sa povrchových elektromagnetických vĺn a budenia lokalizovných plazmónov na nanočasticiach. Aktuálne sa venuje výskumu vlastností štruktúr na báze organických polovodičov.

    Vyučuje nasledovné predmety:
  • Fyzika 1
  • Fyzika 2