Ing. Branislav Stríbrnský

Ing. Branislav Stríbrnský sa narodil v roku 1993 v Bratislave. V rokoch 2009 až 2013 absolvoval stredoškolské štúdium na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Od roku 2013 študoval bakalársky a následne tiež inžiniersky študijný program jadrové a fyzikálne inžinierstvo na FEI STU. Počas štúdia sa venoval najmä problematike hodnotenia externého ožiarenia pracovníkov a hodnoteniu bezpečnosti hlbinných úložísk. Štúdium úspešne ukončil v roku 2018 získaním titulu Ing. V súčasnosti študuje doktorandský študijný program jadrová energetika, kde sa venuje problematike meradiel aktivity.