prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

V roku 1985 ukončil medziodborové štúdium Jadrová energetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Za vynikajúce študijné výsledky a diplomovú prácu „Určovanie obohatenia jadrového paliva“ mu bola udelená Cena ministra školstva SR (1985) a vytvorené miesto na Katedre jadrovej fyziky a techniky FEI STU, kde pracuje dodnes. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1993 v odbore „Stavba jadrových zariadení“ prácou „Systém obmedzovania rádioaktívnych únikov z jadrového paliva“. Absolvoval dve ročné stáže na viacerých oddeleniach SE-EBO (1987, 1989), kde sa venoval i riešeniu aktuálnych technických problémov najmä v oblasti palivového cyklu a jadrovej bezpečnosti. V rokoch 1992 1993 absolvoval ročnú stáž IAEA v Nemecku u firmy Siemens AG (KWU-Nuclear Power Generation), kde sa mal možnosť zoznámiť s prevádzkou nemeckých energetických a školských reaktorov. Druhú ročnú stáž (NATO research fellowship) absolvoval v rokoch 1996-1997 v Belgicku (University of Gent, SCK-CEN Mol), kde sa venoval sledovaniu radiačného krehnutia reaktorových ocelí a predlžovaniu životnosti JE. Pôsobil aj na Universität der Bundeswehr a TU Mníchov (2000-2001). Expertný pobyt v EC-JRC Petten, Holandsko (2006). V rokoch 2000-2015 bol zodpovedným riešiteľom spolu ôsmych rámcových projektov EU v oblasti štiepnych i fúznych reaktorov. Je autorom prípadne spoluautorom 6 kníh, 8 vysokoškolských skrípt a takmer 300 vedeckých, resp. odborných prác v oblasti jadrovej energetiky a materiálového výskumu (60 vedeckých článkov v databáze CC, cca 200 citácií v CC). Rozsiahla je aj jeho spolupráca s praxou formou konzultácií, výskumných projektov a expertných posudkov. Od roku 2005 je riadnym profesorom v odbore jadrová energetika (DrSc. 2011) V rokoch 2011 až 2015 pôsobil ako riaditeľ Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva. V súčasnosti prednáša predmety Jadrové zariadenia, Prevádzka JE a Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení a je odborným garantom Jadrového a fyzikálneho inžinierstva v Bc. a MSc. stupni vzdelávania na Slovensku.

Prehľad členstva v odborných organizáciách:
1998 - 2013 : člen Výboru jadrovej bezpečnosti SE-EMO
2003 – doteraz : expert European Commission (STAC) – oblasť Termonukleárna fúzia
2004 - doteraz : predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)
2005 – doteraz : člen Rady jadrovej bezpečnosti pri UJD SR
2007 – doteraz : podpredseda Rady správcov Národného jadrového fondu SR
2007 – 2012 : člen Vedeckej rady ÚJV Řež
2007 – doteraz : hodnotiteľ projektov EC-Euratom-7FP (oblasť fission-reactor systems)
2007 – doteraz : člen High Scientific Council Brussels
2009 – 2011 : prezident Európskej nukleárnej spoločnosti (ENS)
2010 – doteraz : člen Senior Advisory Group medzinárodnej organizácie EC-EHRON
2011 – 2015 : riaditeľ Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva
2011- 2015 : člen Vedeckej rady STU
2011- doteraz : člen Vedeckej rady FEI STU
2015 – doteraz : garant Jadrového a fyzikálneho inžinierstva
2015 – doteraz : riaditeľ European Decommissioning Academy
Vyznamenania:
2001 – Werner von Siemens Excellence Award za výskum.
2014 – Cena MŠ VVaŠ SR – Vedecko-technický tím roka 2014