prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.

Profesor Jozef Sitek je absolventom vtedajšej Elektrotechnikcej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. Inžinierske štúdium ukončil na špecializácii Fyzika tuhých látok. Od roku 1970 pôsobil na vtedajšej Katedre jadrovej fyziky a techniky Elektrotechnickej fakulty STU, spočiatku ako výskumný pracovník, neskôr ako odborný asistent a docent.

V súčasnosti pôsobí ako profesor na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva .Počas dlhoročného pôsobenia na pracovisku zaviedol a prednášal viacero predmetov z oblasti využitia ionizujúceho žiarenia a bol tiež spoluzakladateľom štúdijného odboru Fyzikálne inžinierstvo.

Hlavným predmetom výskumu a záujmu prof. Siteka je využitie spektroskopických metód a najmä Mössbauerovej spektroskopie na analýzu rôznych druhov materiálov ako sú kovy, magnetické materiály a meteority, pričom najväčšiu pozornosť venoval amorfným kovovým zliatinám a nanokryštalom.

Aktívne sa angažoval pri organizovani mnohých odborných podujatí, z ktorých možno spomenúť najmä vyše dvadsať rokov každoročne opakujúcu sa konferenciu APCOM (Applied Physics Condensed Matter).