Ing. Katarína Sedlačková, PhD.

Po ukončení inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky v r. 2001 som pokračovala v štúdiu ako doktorand v odbore Elektrotechnológia a materiály. V rámci doktorandského štúdia som sa venovala problematike atmosférickej korózie amorfných a nanokryštalických zliatin na báze železa, pričom vplyv korózie na vlastnosti materiálov boli vyšetrované metódou Mössbauerovej spektrometrie, rtg difrakcie a transmisnej elektrónovej mikroskopie. Titul PhD. som získala v r. 2005.

Aktuálne pôsobím ako odborný asistent na ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva a spolupracujem pri výučbe predmetov Fyzika, Fyzika I, Fyzika II, Materiály jadrových zariadení a Jadrovo-fyzikálne metódy. Popri pedagogickej činnosti sa venujem v spoluprácii so Slovenskou akadémiou vied výskumu nových polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia na báze SiC, Si a GaAs. V rámci tejto problematiky sa orientujem najmä na počítačové simulácie transportu častíc štruktúrami detektora pomocou kódu MCNPX.