doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.

Titul Ing. získala v roku 2002 na Katedre jadrovej fyziky a techniky FEI STU v Bratislave v odbore Elektromateriálové inžinierstvo. V diplomovej práci s názvom Optimalization of Semi-Insulating GaAs Detector of Ionizing Radiation for Modern Digital Radiography sa venovala GaAs detektorom ionizujúceho žiarenia s uplatnením v digitálnej rádiografii. Za vynikajúce výsledky v Ing. štúdiu získala Cenu rektora STU v Bratislave.

Počas doktorandského štúdia pokračovala vo výskume GaAs detektorov pre digitálnu rádiografiu na dnešnom ÚJFI FEI STU v Bratislave, ako aj na zahraničných stážach: Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, EADQ, Drážďany, Nemecko (2003, 2004) a Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT, Praha, ČR (2004). V roku 2005 získala titul PhD. po obhájení doktorandskej práce s názvom: Detection Properties of Radiation Imaging Detectors Based on Semi-Insulating GaAs. V roku 2006 bola ocenená Čestným uznaním v rámci oceňovania Vedec roka SR 2005 vyhlásenom Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN za významné výsledky dosiahnuté vo výskume a vývoji novodobých polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia.

V roku 2007 sa habilitovala a získala titul doc. v odbore Elektrotechnológie a materiály na STU v Bratislave a pokračovala vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti na dnešnom ÚJFI FEI STU. Od roku 2012 do roku 2019 naviac pracovala aj na Univerzitnom centre elektrónových urýchľovačov SZU v Trenčíne ako koordinátor výskumu.

Vo svojej odbornej činnosti sa v súčasnosti venuje výskumu a vývoju polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia so zameraním na ich využitie v digitálnej rádiografii a zobrazovaní v spolupráci s ElÚ SAV v Bratislave ako aj so špičkovými pracoviskami v zahraničí. Je zodpovednou riešiteľkou za STU súčastných vedeckých projektov: „Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality“ a „Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku“.Vďaka skúsenostiam z oblasti urýchľovačov elektrónov sa zaoberá radiačnou úpravou novodobých materiálov z oblasti elektrotechniky pomocou zväzku rýchlych elektrónov, radiačnou degradáciou PCB (PolyChlórovaných Bifenylov) či ochranou vzácnych historických artefaktov pomocou radiácie. Je odbornou koordinátorkou aktuálneho regionálneho projektu IAEA „Enhancing the Use of Radiation Technologies in Industry and Environment“ (2020-2023) za Slovenskú republiku.

V pedagogickej činnosti sa venuje vedeniu bakalárskych, diplomových a doktorandských prác v oblasti detekcie žiarenia a zobrazovania. Je prednášajúcou predmetu Jadrová fyzika a technika pre tretí ročník Bc. štúdia a Jadrová elektronika a detektory pre prvý ročník Ing. štúdia zamerania Jadrové a fyzikálne inžinierstvo.

Svoj čas venuje aj zviditeľňovaniu slovenskej vedy a výsledkov výskumu nielen na vedeckých konferenciách, pozvaných prednáškach v zahraničných inštitúciách (napr. ČVUT v Prahe: 8.2.2005, 30.5.2006, Varšavská univerzita: 21.11.2013, European XFEL v Hamburgu: 5.2.2019), popularizačných prednáškach (26.5.2014 Urýchľovače elektrónov na Slovensku a ich využitie ) ale aj v rádiách (Slovenský rozhlas: seriál týždňa Žiarenie 26.-30.10.2015, Rádio Aktual: Talkshow Zuzany Martinákovej 11.10.2017 o13:00, 2. časť) či v náučných filmoch (28.11.2018 IAEA: Atoms for Life:Tracking Global Challenges with Nuclear Science, Electron Tree).

Rádio Aktual: Talkshow Zuzany Martinákovej 11.10.2017 o13:00. Talkshow Zuzany Martinákovej S filmovým štábom IAEA Viedeň pri nakrúcaní filmu „Atoms for Life:Tracking Global Challenges with Nuclear Science“, september 2018. S filmovým štábom IAEA Viedeň Prednáška na najnovšom európskom výskumnom pracovisku European XFEL v Hamburgu: 5.2.2019 XFEL prednáška Príprava ožarovania dreveného artefaktu od majsta Pavla z Levoče (Posledná večera z hlavného oltára v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote) s cieľom odstránenia červotočov pred reštaurovaním, september 2018. posledna vecera