Ing. Martin Petriska, PhD.

Ing. Martin Petriska je výskumný pracovník na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Je súčasťou tímu venujúceho sa metodikám pozitrónovej anihilácie.

Inžinierske štúdium ukončil v roku 1999 na Slovenskej technickej univerzite v odbore rádioelektronika. Jeho diplomová práca sa zaoberala syntézou rečového signálu.

Počas doktorandského štúdia pokračoval v štúdiu syntézy reči s využitím signálových procesorov Texas Instruments. Súbežne pracoval v Slovenskej akadémii vied na Oddelení spracovania reči Ústavu informatiky. V roku 2004 nastúpil na civilnú službu na Katedre jadrovej fyziky a techniky, kde začal pracovať v laboratóriách pozitrónovej anihilácie. Tu začal nové doktorandské štúdium v oblasti digitálnych aparatúr pre meranie doby života pozitrónov, ktoré v roku 2013 úspešne ukončil.

Aktuálne pracuje na vývoji programov pre aparatúry pozitrónovej anihilácie a taktiež spravuje ústavný výpočtový klaster pre MCNP simulácie. Profesionálne skúsenosti získal počas stáží v Mníchove (2005) a Helsinkách(2007). Je členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Podieľa sa na výučbe nasledovných predmetov:

  • Jadrová elektronika a detektory