prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Profesor Marcel Miglierini je absolventom vtedajšej Elektrotechnikcej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. Inžinierske štúdium ukončil v odbore elektrotechnológia so zameraním na experimentálnu elektrofyziku. Od roku 1983 pôsobil na vtedajšej Katedre jadrovej fyziky a techniky Elektrotechnickej fakulty STU.

Počas svojho pôsobenia na katedre absolvoval niekoľko dlhodobých zahraničných stáží v Japonsku, Francúzku, Rakúsku a Nemecku. Aktívne sa zapája do medzinárodných vzdelávacích projektov a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

Je častým a žiadaným prednášateľom na svetových univerzitách a na medzinárodných konferenciách. Jeho prednášky sú zamerané na kvantovú a štatistickú fyziku, jadrovo-fyzikálne metódy, detektory žiarenia, Mössbaueroveú spektroskopiu, atómovú a molekulovu spektroskopiu. Počas svojej aktívnej vedeckej kariery je autorom vyše 200 vedeckých článkov, ktoré boli publikované v medzinárodných vedeckých časopisoch a má vyše 370 citácií.

Prof Miglierini je od roku 2003 predsedom Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, je členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a od roku 1988 zastupuje Slovensko v medzinárodnéj organizácii, ktorá riadi činnosť Mössbauerovej spektrometrie.

Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenie patrí vyhlasenie z USA: 1z4 najproduktívnejších autorov, ktorí publikovali práce v oblasti Mössbauerovej spektroskopie.

Vyučuje nasledovné predmety:

  • Metódy diagnostiky materiálov
  • Experimentálne metódy
  • Jadrová elektronika a detektory
  • Jadrovo-fyzikálne metódy