Ing. Nikola Kurucová

Po skončení gymnázia v roku 2015 nastúpila na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde študovala v odbore Chémia, chemické inžinierstvo a technológie so zameraním na analytickú chémiu. Počas svojej bakalárskej a diplomovej práce sa venovala najmä vývoju mikroextračných techník na extrakciu pesticídov z rôznych matríc a ich analýze pomocou plynovej chromatografie na Ústave analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave a taktiež v spolupráci s Ústavom chémie a fyziky na Universidad de Almería, Španielsko pod záštitou Erazmus+ programu (2019-2020). V roku 2021 získala titul Ing. a následne sa stala súčasťou vedeckého tímu LEPABE (Laboratory for Process Engineering, Environment, Biotechnology and Energy) na Universidade do Porto, Portugalsko, kde bola súčasťou dvoch projektov v oblasti environmentálneho inžinierstva (2021-2022).

V roku 2022 nastúpila na doktorandské štúdium na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave, kde sa v súčasnosti venuje svojej dizertačnej práci s názvom Vývoj a štúdium GaAs detektorov radiácie pre nehostinné prostredie, ktorá je zameraná na štúdium spektrometrických a elektrických charakteristík polovodičových detektorov na báze semi-izolačného GaAs a na ich optimalizáciu pre záťažové prostredie z hľadiska radiácie a okolitej teploty, pod vedením doc. Ing. Andrey Šagátovej, PhD.