RNDr. Soňa Kotorová, PhD.

Na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva pôsobí ako odborný asistent od roku 2015. V spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom aktuálne študuje tvorbu supramolekulových „host – guest“ komplexov pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov.

Dizertačnú prácu vypracovala na tému Supramolekulové povrchové nanoštruktúry na báze cyklodextrínu a železa (2016). Rigoróznu prácu s názvom Nanoštruktúry na báze tiolovaných cyklodextrínov na povrchu skla obhájila v roku 2013. Počas magisterského štúdia sa venovala experimentálnemu a teoretickému štúdiu solvatácie v zmesnom prostredí.