Ing. Dávid Košovský

Ing. Dávid Košovský je doktorandom na ústave Jadrového a fyzikálneho inžinierstva. V roku 2021 absolvoval s vyznamenaním Inžinierske štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Jadrové inžinierstvo, kde sa venoval problematike konštrukčných materiálov používaných pre jadrové reaktory. Za svoju diplomovú prácu dostal niekoľko ocenení a taktiež cenu rektora STU.

Počas doktorandského štúdia v programe jadrová energetika sa venuje výskumu mikroštruktúry konštrukčných materiálov pre pokročilé typy reaktorov a taktiež vysokoentropickým zliatinám (High-Entropy Alloys) pre jadrové aplikácie. V rámci doktorandského štúdia absolvoval stáž na pracovisku FJR FJFI ČVUT. Jeho špecializáciou sú merania pomocou rôznych jadrovo-fyzikálnych experimentálnych techník, najmä pomocou Mössbauerovej spektrometrie.

Je členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej spektroskopickej spoločnosti.