Mgr. Martin Konôpka, PhD.

funkčné zaradenie: Odborný asistent na funkčnom mieste docenta

predošlé zaradenie: Výskumný pracovník, do 30.11.2022

kvalifikácia: vedecko-kvalifikačný stupeň IIa
adresa:
Oddelenie fyziky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Martin Konôpka absolvoval magisterské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Optika a optoelektronika v r. 1994. Na MFF UK v odbore Kvantová elektronika a optika absolvoval aj väčšinu doktorandské štúdia. Dizertačnú prácu na tému Kvantová optika v štruktúrach s fotónovými zakázanými pásmi obhájil v r. 1999.

Od decembra 1998 pôsobí ako výskumný pracovník na Katedre fyziky FEI STU (neskôr na Oddelení fyziky). Jeho práce zahŕňajú analýzu tenkých vrstiev na kovoch, molekulové spoje, vodivostné vlastnosti grafénu a kvantový transport pomocou ab-initio simulácií a iných výpočtov.

V r. 2002-2010 bol zapojený do spolupráce s Katedrou teoretickej chémie na Ruhr-Universität Bochum v Nemecku, kde absolvoval viacero pobytov.

Okrem výskumnej práce učieva cvičenia z Fyziky 1 a 2 a iných fyzikálnych predmetov. V školskom roku 2014/15 prednášal predmety Elektrónová štruktúra látky a Počítačová fyzika.

V minulosti pedagogicky pôsobil aj na MFF UK, napr. prednášal predmety Kvantová optika 1 a 2 ako externý pracovník.