doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.

Vyštudoval Technickú univerzitu MEI v Moskve so zameraním na Jadrové elektrárne a zariadenia. Zvyšoval si kvalifikáciu na pobyte v JINR Dubne v rámci doktorantúry, ktorú úspešne ukončil na FEI STU Bratislava, kde získal titul PhD a neskôr sa stal docentom v odbore Jadrová energetika. Absolvoval pracovné pobyty zamerané na meranie žiarenia v GSI Darmstadt, Atominstitut TU Viedeň, a JE Černobyl. Vrámci výskumných projektov spolupracoval s odborníkmi na meranie ionizujúceho žiarenia z NPL (GB), PTB (D), LNHB (F), ENEA (I), CIEMAT (E), Polatom (P), PTP (A), CMI (CZ), MKEH (H) a VUJE (SVK).

Pôsobí ako docent na ÚJFI FEI STU a ako zodpovedný riešiteľ pre oblasť služieb merania aktivity rádionuklidov SMU.

    Zameriava sa na oblasti:
  • jadrová bezpečnosť, hodnotenie bezpečnosti, spoľahlivosť v jadrovej energetike
  • radiačná ochrana, optimalizácia radiačnej ochrany, hygiena žiarenia
  • dozimetria a rádiometria ionizujúceho žiarenia
  • meranie a regulácia v jadrových elektrárňach
  • metrológia ionizujúceho žiarenia
  • meradlá a detektory ionizujúceho žiarenia
  • monitorovanie žiarenia v životnom prostredí