Ing. Jarmila Degmová, PhD.

Titul Ing. získala v roku 1995 na Katedre jadrovej fyziky a techniky FEI STU v Bratislave v odbore Elektromateriálové inžinierstvo. V diplomovej práci sa venovala optimalizácii parametrov detektora pre CEMS merania.

V štúdiu následne pokračovala na tej istej katedre ako doktorandka v odbore Elektrotechnológia a materiály. V roku 2001 úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom Radiation Damage of Fe-based Amorphous and Nanocrystalline Alloys a získala titul PhD.

Jej výskumná činnosť na Katedre jadrovej fyziky a techniky ako aj v súčasnosti na ÚJFI FEI STU je venovaná sledovaniu vplyvu externých faktorov akými sú korózia, neutrónové žiarenie, iónové implantácie a mechanické namáhanie na vlastnosti materiálov pomocou nedeštruktívnych techník (Mössbauerova spektroskopia, Pozitrónová anihilačná spektroskopia, Barkhausenov šum a STEAM).

    V rámci výskumnej činnosti sa zúčastnila viacerých zahraničných stáži:
  • Technische Universitat Wien, Rakúsko (1996)
  • Université du Maine, Le Mans, Francúzskoe (1997, 2000)
  • Institut fur Festkorper-und Werkstofforschung, Nemecko (2001-2002)
  • EC JRC, Institute for Energy, Holandsko (2006-2009)
  • Nuclear Research and Consultancy Group, Holandsko (2012-2013)

V pedagogickej oblasti sa venuje vedeniu bakalárskych a diplomových prác. V rokoch 2004-2007 prednášala predmet Ekobiofyzika pre 4. ročník bakalárskeho štúdia odboru Fyzikálne inžinierstvo. V rokoch 2009-2011 a 2013-2014 spoluprednášala predmet Environmentalistika pre 3. ročník bakalárskeho štúdia odboru Jadrové a fyzikálne inžinierstvo.