RNDr. Juraj Chlpík, PhD.

Vysokoškolské aj doktorandské štúdium v odbore fyzika absolvoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačnú prácu s témou Využitie optických metód na sledovanie termomechanickej odozvy povrchov vypracoval a roku 2010 obhájil v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave, kde pôsobí ako výskumný pracovník od roku 2002.

V roku 2008 nastúpil ako odborný asistent na Katedru fyziky FEI STU v Bratislave. Vo vedeckej činnosti sa venuje optickým metódam analýzy povrchov materiálov, tenkých vrstiev a fotonických štruktúr ako napr. spektroskopická elipsometria, reflektometria, fluorescenčná spektroskopia, TCPSPC, TIRE, a iné.

Pedagogická činnosť zahŕňa prednášky a cvičenia v Základnom kurze fyziky, prednášky a cvičenia z Fotonických kryštálov a metamateriálov, laboratórne cvičenia z Biofyziky a Bioelektroniky a praktiká z Aplikovanej optiky.