Zabezpečenie pedagogiky v LS 2019/2020 na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva počas pandémie

Stav ku dňu 04.04.2020

V súlade so Študijnými plánmi FEI STU v Bratislave pre letný semester 2019/2020 zabezpečuje Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva nasledovné predmety:
Fyzika 1 – Július Cirák
Fyzika 2 - Juraj Chlpík
Fyzika 3 - Pavol Valko
Fyzika - Peter Ballo
Jadrové zariadenia - Vladimír Slugeň
Kvantová mechanika - Peter Ballo
Jadrové reaktory - Gabriel Farkas
Materiály jadrových elektrární - Vladimír Nečas
Počítačová fyzika - Martin Konôpka
Kinetika a dynamika jadrových reaktorov - Gabriel Farkas
Fyzika tuhých látok - Peter Bokes
Dozimetria a radiačná ochrana - Róbert Hinca
Elektrónová štruktúra látok - Martin Konôpka
Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení - Vladimír Slugeň
Supravodivosť - Pavol Valko
Termomechanika - Peter Bokes
Počítačové siete a riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžinierstve - Klement Vitázek

Fyzika 1

Na predmet je v AIS zapísaných 120 študentov, do Google Classroom sa prihlásilo 105 študentov.

 • Výučba predmetu Fyzika 1 pokračuje v dištančnej a on-line forme vzdelávania.
 • V 4. týždni semestra bola rozbehnutá komunikáciu so študentami prostredníctvom služby Google Classroom.
 • Uverejňovanie podkladov k prednáškam je v Študijných materiáloch v Google Classroom.
 • Cvičenia: prostredníctvom G-Suite → G-Classroom: - zverejnený študijný materiál (video prednášky, učebnice, e-učebnica) - zadávanie úloh (časť z nich s ukážkovým riešením, ostatné vypracovávajú sami) - konzultácie (interaktívna komunikácia – Stream, G-Meet) - testovanie (zadaním písomky s určeným časom elektronického odovzdania kópie rukou napísanej písomky).
 • Podmienky udelenia zápočtu: Hodnotenie počas semestra - 45 bodov - 2x test (2 x 10 bodov) - 5x hodnotenie zadania (max. 25 bodov) - pripustenie ku skúške: minimálne 25 bodov. Spôsob dištančného skúšania - študent môže získať max. 55 bodov za skúšku - celkové hodnotenie študenta sa určí podľa celkového počtu získaných bodov a podľa zásad uverejnených v študijnom poriadku FEI STU.
 • Cvičenia, konzultácie a testovanie pripravujú a vedú Miroslava Zemanová Diešková, Katarína Sedlačková, Juraj Chlpík a Ján Vajda.

Fyzika 2

Na predmet je v AIS zapísaných 41 študentov, do Google Classroom sa prihlásilo 40 študentov.

 • Výučba predmetu Fyzika 2 pokračuje od 16 .3. 2019 v dištančnej a on-line forme vzdelávania prostredníctvom služby Google Classroom. Študenti boli oslovení formou hromadného emailu v AISe.
 • Aktivity počas semestra:
  1. Pravidelná konzultácia cez videokonferenciu prostredníctvom služby Google meet vo štvrtok od 17:00 do 18:40.
  2. Uverejňovanie podkladov k prednáške podľa sylabov predmetu v Google Classroom vždy na začiatku týždňa (pondelok, utorok).
  3. Uverejňovanie podkladov na cvičenia na začiatku týždňa podľa sylabov. Riešené úlohy z Fyziky 2.
  4. Zadávanie domácich úloh: spravidla 3 neriešené úlohy, ktoré musia študenti poslať do konca týždňa. Práce sa opravia a obodujú.
  5. Trikrát za semester on-line test cez Google Classroom. Test sa píše v troch termínoch vo štvrtok od 17:00 do 18:00 v čase konzultácie. Organizácia je podobná ako pri priebežných domácich úlohách, akurát je časovo obmedzený na 1 hodinu.
 • Zmeny v hodnotení predmetu oproti prezenčnej forme:
  1. Úplne sa vypustili laboratórne cvičenia.
  2. Hodnotenie počas semestra: 45 bodov.
  3. Študenti dostanú body za tri hromadné on-line písomky (3 x 10 bodov).
  4. Študenti sú od 6. týždňa priebežne hodnotení za posielanie riešení úloh v priebehu semestra na týždňovej báze. Na začiatku týždňa, v ktorom sa nepíše test, obdržia niekoľko fyzikálnych úloh. Spolu môžu za aktivitu na cvičení získať 15 bodov.
  5. Predmet Fyzika 2 - bude treba vyriešiť skúšanie. Na skúške by mali získať ďalších 55 bodov, čo je súlade s bodovaním v prezenčnej forme vyučovania.
 • Cvičenia, konzultácie a testovanie pripravujú a vedú Marek Vančo a Mária Valková.

Fyzika 3

Počet zapísaných študentov v AIS – 5, počet komunikujúcich študentov – 4.

 • Spôsob vzdialeného vyučovania – pravidelné zasielanie študijných materiálov a návrhov problémov pre orientáciu v predmete (materiály sú zasielané mailom aj uložením na katedrový server do web priestoru: http://kf-lin.elf.stuba.sk/~valko/f3_2020 )
  1. pravidelná kontrola orientačných problémov,
  2. pravidelná kontrola poznámok pripravených podľa poskytnutých štud. materiálov,
  3. pravidelné zasielanie príkladov na prepočítanie a ich kontrola.
  4. príprava videokonferenčných konzultácií (prednášok) cez Skype (keď bude k dispozícii objednaná videokamera).
 • Študenti boli informovaní, že zápočty sa budú udeľovať:
  1. na základe hodnotenia príkladov (od 0 do 25 bodov),
  2. na základe hodnotenia kvality poznámok študentov (od 0 do 15 bodov),
  3. o na základe hodnotenia iniciatívy študentov pri riešení úloh na samostatné uvažovanie (zadávaných od stredy do víkendu od 0 do 16 bodov).
 • Cvičenia, prípravu a kontrolu príkladov, ako aj konzultácie pripravuje a vedie Tomáš Váry.

Fyzika

Celkový počet zapísaných študentov v AIS: 159. Počet aktívnych študentov v dištančnej forme výučby (G-Suite): 147.

 • Prednášky: formou krátkych videoblogov na https://www.youtube.com/channel/UC4VDH6kIVElOg2gViZX5IqQ.
 • Cvičenia: prostredníctvom G-Suite → G-Classroom:
  1. zverejnený študijný materiál (video prednášky, učebnice, e-učebnica)
  2. zadávanie úloh (časť z nich s ukážkovým riešením, ostatné vypracovávajú samostatne)
  3. konzultácie (interaktívna komunikácia – Stream, G-Meet)
  4. testovanie (zadaním písomky s určeným časom elektronického odovzdania kópie rukou napísanej písomky).
 • Podmienky udelenia zápočtu:
  Hodnotenie počas semestra: 45 bodov – t.j. 2x test (2 x 10 bodov) - 5x hodnotené zadanie (5 x 5 bodov) - pripustenie ku skúške: minimálne 25 bodov. Spôsob dištančného skúšania - študent môže získať max. 55 bodov za skúšku - celkové hodnotenie študenta sa určí podľa celkového počtu získaných bodov a podľa zásad uverejnených v študijnom poriadku FEI STU.
 • Cvičenia, konzultácie a testovanie pripravujú a vedú Soňa Kotorová, Miroslava Zemanová Diešková a Marek Vančo.

Jadrové zariadenia

Počet zapísaných študentov v AIS: 5.

 • Prednášky:
  1. Všetky prednášky sú na Youtube a študenti majú k nim prístup.
  2. Ďalšie podklady boli študentom zaslané na samoštúdium mailom.
 • Cvičenia:
  1. 4 špeciálne laboratórne cvičenia v rádionuklidovom laboratóriu už boli absolvované na začiatku semestra z dôvodu rekonštrukcie T-bloku.
  2. Ostatné cvičenia sú semináre.
  3. Obsah bude v 5 nových projektových témach. Každý študent vypracuje formou zadania .ppt prezentáciu, ktorú po 15.4. odprezentujú cez Google Meets platformu. Pravdepodobný vyučovací čas cez Google Meet štvrtok 9.00 - 12.00.
 • Podmienku zápočtu - odovzdané laboratórne cvičenia majú už splnenú. Druhou podmienkou je odovzdanie a odprezentovanie zadania.
 • Komunikácia prebieha cez email.

Kvantová mechanika

Zapísaní študenti v AIS – 4.

 • Registrujú sa 3 študenti, s ktorými sa uskutočňujú konzultácie cez Skype
 • Konzultácie prebiehajú dvakrát za týždeň (piatok a pondelok) a trvajú hodinu až hodinu a pol.
 • Organizácia je taká, že dostanú úlohy, ktoré potom diskutujeme. Skúška sa bude skladať z eseje a následnej diskusie cez Skype.

Jadrové reaktory

Počet zapísaných študentov v AIS – 4.

 • V dobe od 9. 3. 2020 – 23. 3. 2020 (2 týždne) prebiehala výučba off-line spôsobom cez mailovú komunikáciu.
  1. Zaslanie študijného materiálu osobitne každý týždeň, ktoré si mali študenti v rámci samoštúdia predštudovať.
  2. Bola daná možnosť konzultácie cez mail v ľubovoľnom čase.
  3. Rovnako študenti pracovali na zadaniach svojich semestrálnych tém.
  Tento spôsob výučby bol nastavený s ohľadom na predpoklad, že sa prezenčná forma obnoví v období apríla, kedy sa prezenčne prediskutujú témy naštudované v rámci samoštúdia.
 • Počnúc týždňom od 30. 3. 2020 boli zavedené on-line prednášky na týždennej báze v rovnakom čase, ako prebiehala prezenčná forma, t.j. utorok so začiatkom od 10.00 s výmerou 4 vyučovacie hodiny. Študentom som postúpil informácie o aplikácii Google meet, ktoré si spojazdnili. On-line výučba začala 31. 3. 2020.
  1. Na začiatku každého týždňa (pondelok) je študentom cez email zasielaný aktuálny študijný materiál na daný pracovný týždeň. Študijný materiál tvorí konkrétna téma, či problematika, ktorú si študenti v rámci samoštúdia podrobne predštudujú.
  2. V utorok daného týždňa (od 10.00, výmera 4 vyuč. hodiny) následne prebieha “on-line“ prednáška a diskusia cez aplikáciu Google meet tých tém, na ktoré sa študenti vopred pripravili v rámci samoštúdia. On-line prednáška je realizovaná vizuálnym a slovným vysvetľovaním a diskusiou daných tém na popisnej tabuli, z ktorej si študenti môžu robiť tiež poznámky.
  3. Okrem toho majú študenti v rámci týždňa možnosť kedykoľvek kontaktovať ma cez email a komunikovať prípadné ďalšie otázky/pripomienky písomnou formou.
  4. V rámci praktických cvičení majú študenti zadané semestrálne témy, na ktorých pracujú samostatne s možnosťou konzultácie cez email komunikáciu alebo v rámci on-line diskusie v časoch on-line prednášky.
  5. Činnosť študentov sa kontroluje pravidelne na týždennej báze. Na on-line cvičení sa dosiaľ zúčastnili všetci štyria študenti.
  6. Ich prístup hodnotím ako zodpovedný, majú aktívny záujem o takúto núdzovú formu štúdia.
 • Laboratórne cvičenia v rámci tohto predmetu nie sú.
 • Hodnotenie praktickej časti – semestrálnej práce – bude na základe zaslaných vypracovaných prác na konci semestra (body + zápočet).
 • Záverečné hodnotenie teoretickej časti predmetu - elektronickými testami s doskúšaním v prípade potreby naživo cez vhodné technológie.

Materiály jadrových elektrární

Prihlásení na predmet sú 4 študenti, ktori majú k dispozícii študijné materiály celého predmetu. Jeden študent sa po prvom týždni marca nehlási.

 • 1/3 prednášok bola realizovaná ešte vo februári a v marci pred uzavretím fakulty.
 • Konzultácie boli zatiaľ vedené e-mailovou komunikáciou, aj telefonicky. Vybrané zvyšné prednášky sú naplánované cez Google meet v apríli.
 • Dve špeciálne laboratórne cvičenia s ionizujúcim žiarením z plánovaných štyroch boli uskutočnené v rádionuklidovom laboratóriu ešte pred uzavretím fakulty.
 • Študentom bola zadaná náhrada formou predmetového projektu, ktorý vypracujú do polovice aprila a následne odprezentujú cez telekonferenciu.
 • Ďalšie 4 dvojhodinové výpočtové cvičenia s výpočtovým kódom (MCNP) budú realizované naživo prostredníctvom služby Google meet v druhej polovici apríla.
 • Zápočet bude udelený na základe účasti/aktivity v pedagogickom procese, vypracovania zadaní z cvičení a predmetového projektu (20 %).
 • Skúška bude realizovaná elektronickými testami (80 %) s doskúšaním v prípade potreby naživo cez vhodné technológie.

Počítačová fyzika

(3. roč., Bc. štúdium, 2 študenti)

 • Študenti majú k dispozícii študijné materiály:
  1. Zasielam im podrobne vypracované PDF dokumenty ku prednáškam.
  2. Keď treba, zasielam aj podrobne vypracované PDF texty ku cvičeniam.
  3. Zadania na cvičenia im píšem buď v textoch emailov, alebo priamo v dokumentoch ku cvičeniu.
  4. Vypracované zadania mi posielajú zväčša emailami. V jednom prípade si vypracované programy študenta sťahujem z vývojárskeho servera github, na ktorý to ukladá.
  5. Vypracované zadania bývajú - napísané programy.
 • Spôsob vedenia prednášok:
  1. Študentom vopred pošlem podrobne vypracovaný text ku prednáške (PDF vo formátoch aj A4 aj A5).
  2. Využívam hovorené slovo cez Skype (i oni sa môžu hocikedy pýtať mňa).
  3. Aj ja mám na monitore otvorený ten PDF dokument a značnú časť času im vysielam obraz zo svojej obrazovky.
  4. Myšou zvýrazňujem časti dokumentu, o ktorých práve hovorím.
  5. Značnú časť prednášok (najmä keď treba niečo podrobnejšie vysvetliť) robím aj s využitím bežného písania: prepnem Skype na kameru nad stolom a píšem na papier a hovorím. Preto využívam aj PDF na monitore.
 • Spôsob vedenia cvičení:
  1. Zatiaľ komunikujem väčšinou emailom a PDF, ale keď sa bude hodiť, využijem aj AV prenos cez Skype. Tieto cvičenia sú totiž väčšinou o tom, že študenti tvoria programy.
 • Podmienky pripustenia ku skúške:
  1. správne vypracovať všetky zadania, čo sú programy alebo ich časti, ktoré riešia isté úlohy.
  2. Ak bude nejaká časť cvičenia vedená AV spôsobom, tak sa zúčastňovať.

Kinetika a dynamika jadrových reaktorov

Počet zapísaných študentov v AIS – 7.

 • V dobe od 9. 3. 2020 – 23. 3. 2020 (2 týždne) prebiehala výučba off-line spôsobom cez mailovú komunikáciu.
  1. Zaslanie študijného materiálu osobitne každý týždeň, ktoré si mali študenti v rámci samoštúdia predštudovať.
  2. Bola daná možnosť konzultácie cez mail v ľubovoľnom čase.
  3. Rovnako študenti pracovali na zadaniach svojich semestrálnych tém. Tento spôsob výučby bol nastavený s ohľadom na predpoklad, že sa prezenčná forma obnoví v období apríla, kedy sa prezenčne prediskutujú témy naštudované v rámci samoštúdia.
 • Počnúc týždňom od 30. 3. 2020 boli zavedené on-line prednášky na týždennej báze v rovnakom čase, ako prebiehala prezenčná forma, t.j. štvrtok so začiatkom od 10.00 s výmerou 4 vyučovacie hodiny. Študentom boli postúpené informácie o aplikácii Google meet, ktoré si spojazdnili. On-line výučba začala 31. 3. 2020.
  1. Na začiatku každého týždňa (pondelok) je študentom cez email zasielaný aktuálny študijný materiál na daný pracovný týždeň. Študijný materiál tvorí konkrétna téma, či problematika, ktorú si študenti v rámci samoštúdia podrobne predštudujú.
  2. Vo štvrtok daného týždňa (od 10.00, 4 vyuč. hodiny) následne prebieha on-line prednáška a diskusia cez aplikáciu Google meet tých tém, na ktoré sa študenti vopred pripravili v rámci samoštúdia. On-line prednáška je realizovaná vizuálnym a slovným vysvetľovaním a diskusiou daných tém na popisnej tabuli, z ktorej si študenti môžu robiť tiež poznámky.
  3. Okrem toho majú študenti v rámci týždňa možnosť kedykoľvek kontaktovať ma cez email a komunikovať prípadné ďalšie otázky/pripomienky písomnou formou.
  4. V rámci praktických cvičení majú študenti zadané témy, na ktorých pracujú samostatne s možnosťou konzultácie cez email komunikáciu alebo v rámci on-line diskusie v časoch on-line prednášky. Za praktickú úlohu má každý študent naštudovať a vypracovať referát týkajúci sa konkrétnej metódy merania reaktivity, ktorý daný študent predstavy ostatným (plánované on-line formou). Tieto zadania slúžia ako predpríprava študentov na experimentálne cvičenia, ktoré budú (po konzultácii so zahraničným partnerom: ČVUT Praha a TU Wien) preložené do ZS 2020/2021. Tieto cvičenia absolvujú študenti dodatočne, už po uzavretí daného predmetu v LS.
  5. Činnosť študentov sa kontroluje pravidelne na týždennej báze, aktívni sú všetci 7 študenti.
  6. Ich prístup hodnotím ako zodpovedný, majú záujem a motiváciu o túto núdzovú formu výučby.
 • Hodnotenie praktickej časti – semestrálnej práce – bude na základe zaslaných vypracovaných referátov a ich plánovanej on-line prezentácie ku koncu semestra (body + zápočet).
 • Záverečné hodnotenie teoretickej časti predmetu - elektronickými testami s doskúšaním v prípade potreby naživo cez vhodné technológie.

Supravodivosť

Počet zapísaných študentov v AIS – 3. Pravidelne komunikujú 3 študenti.

 • Spôsob vzdialeného vyučovania – pravidelné zadávanie úloh na samoštúdium podľa doporučenej literatúry (moja monografia viď. http://www.prodive.sk/valko_palo/Kniha_supravodivost/kniha_supravodivost.html).
  1. pravidelná kontrola poznámok pripravených podľa poskytnutej knihy (každý študent ju má).
  2. Príprava videkonferenčných konzultácií (prednášok) cez Skype.
 • Študenti boli informovaní, že zápočty sa budú udeľovať: 1. Na základe hodnotenia dokladovaných téz z preštudovanej látky (od 0 do 40 bodov).

Termomechanika

Počet zapísaných študentov v AIS – 10, aktívnych je 8.

 • Je používaný moodle server STU: https://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course/index.php?categoryid=34.
  1. Študenti majú k dispozícii týždenne pdf dokument s preberanou látkou.
  2. Na stránke dostávajú úlohy na precvičenie (3 problémy týždenne) a online kvíz s 1-2 otázkami.
  3. Kvíz je vyhodnocovaný na moodle automaticky. Úlohy napíšu na papier, odfotia mobilom a pošlú na email učiteľa.
  4. Na moodle stránke na každý týždeň je otvorené diskusné fórum na otázky, no to študenti zatiaľ nepoužívajú.
  5. Prípadné otázky k úlohám píšu individuálne emailom učiteľovi, takto pracuje 8 študentov z celkového počtu 10.
 • Podmienky udelenia zápočtu meniť netreba a dajú sa realizovať dištančne.
 • Skúška sa bude realizovať pravdepodobne tak, že v obmedzenom čase dostanú otázky, problémy na vyriešenie, riešenie by odfotili a poslali na email prednášateľa a následne by bola "ústna časť" formou videohovoru (napr. cez messenger, skype alebo whatsapp).
 • Podmienky na zápočet:
  1. Odovzdať 80% zo zadaných úloh a kvízov na moodli v týždenných intervaloch.
 • Prvý aprílový týždeň bude prvýkrát aj stretnutie prostredníctvom videokonferencie pomocou Google meet.

Fyzika tuhých látok

Počet zapísaných študentov v AIS – 3.

 • Je používaný moodle server STU: https://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course/index.php?categoryid=34.
  1. Študenti si majú týždenne pozrieť zadané 2 prednášky z nahraných videoprednášok z Oxford University, voľne prístupných online, z rovnomenného predmetu.
  2. Na stránke je týždenné zhrnutie poznatkov z danej prednášky a prípadne doplňujúci pdf dokument ak je taká potreba.
  3. Na stránke dostávajú úlohy na precvičenie (3 problémy týždenne) a on-line kvíz s 1-2 otázkami. Kvíz je vyhodnocovaný na moodle automaticky. Úlohy napíšu na papier, odfotia mobilom a pošlú na email učiteľa.
  4. na moodle stránke na každý týždeň je otvorené diskusné fórum na otázky, no to študenti zatiaľ nepoužívajú.
  5. Prípadné otázky k úlohám píšu individuálne emailom učiteľovi. Z FTL to napĺňa 1 študent z celkového počtu 3.
 • Skúška - dištančné skúšanie, sa bude pravdepodobne realizovať tak, že v obmedzenom čase dostanú otázky, problémy na vyriešenie, riešenie by odfotili a poslali na mail učiteľovi a následne by bola "ústna časť" formou videohovoru (napr. cez skype messenger alebo whatsapp). Úlohy riešia už všetci 3 študenti.
 • Podmienky na zápočet:
  1. Odovzdať 80% zo zadaných úloh a kvízov na moodli v týždenných intervaloch.
 • Od začiatku apríla bude prvýkrát aj videostretnutie pomocou Google meet.

Dozimetria a radičná ochrana

Počet študentov: 10.

 • V rámci predmetu je naplánovaných 12 prednášok, 8 špeciálnych laboratórnych cvičení a štyri výpočtové cvičenia.
  1. Vzhľadom na plánované práce revitalizácie v priestoroch rádionuklidových laboratórií v bloku T bol harmonogram semestra upravený už pred obmedzením semestra.
  2. Štyri laboratórne cvičenia boli odcvičené v čase vymedzenom na prednášky.
 • Učebné texty, prezentácie prednášok a preferovaná kniha s preberanými témami boli poskytnuté študentom cez web a email.
  1. Priebežná kontrola preberaného učiva je zatiaľ uskutočňovaná mailovou komunikáciou.
  2. V najbližšom čase sú plánované konzultácie prostredníctvom Google meet.
  3. Pre výpočtové cvičenia boli študentom poskytnuté inštrukcie na inštaláciu softvéru Kalkulátor radiačnej ochrany (RadProCalculator) a mailom zaslaná sada zadaní pre výpočty.
  4. Kontrola zvládnutia výpočtového softvéru pre radiačnú ochranu a výsledkov zadaných úloh je zorganizovaná zatiaľ cez mail.
 • Pre zvládnutie zadaní je naplánovaná spoločná zhrňujúca konzultácia z cvičení cez Google meet.

Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení

Počet zapísaných študentov na predmete v AIS - 7.

 • Prednášky
  1. Študenti dostali všetky .ppt prezentácie i učebné texty elektronicky na samoštúdium.
  2. Časť výpočtových cvičení by bola absolvovaná (Ing. Šimeg-Veterníková zaslala ďalšie riešené príklady na samoštúdium).
  3. Druhú polovicu cvičení vedie prednášajúci a sú to semináre s rozborom vybraných havárií jadrových zariadení. Podklady a ppt prezentácie boli študentom zaslané.
 • Podmienky udelenia zápočtu:
  1. Treba vypracovať zadania.
 • Prednášajúci si vie predstaviť skúšanie elektronicky-mailom.
  1. Vypracovanie otázok bude do stanoveného času.
  2. Doskúšanie naživo prostredníctvom nových technológií.

Elektrónová štruktúra látok

(1. roč. IŠ, 3 študenti)

 • Študenti majú k dispozícii študijné materiály:
  1. Zasielam im podrobne vypracované PDF dokumenty ku prednáškam.
  2. Keď treba, zasielam aj podrobne vypracované PDF texty ku cvičeniam.
  3. Zadania na cvičenia im píšem buď v textoch mailov, alebo priamo v dokumentoch ku cvičeniu.
  4. Vypracované zadania bývajú odfotené ručne písané papiere s odvodeniami.
  5. Otázky sa pýtajú emailom a aj odpovedám (teda dávam konzultácie) tiež emailom.
  6. Zápočet bude udeľovaný za podmienok, že vypracujú všetky zadania z takto diaľkovo organizovaných cvičení plus prípadne nejaká ďalšia domáca úloha v závislosti od okolností.
 • Spôsob vedenia prednášok:
  1. Študentom vopred pošlem podrobne vypracovaný text ku prednáške (PDF vo formátoch aj A4 aj A5).
  2. Využívam hovorené slovo cez Skype (i oni sa môžu hocikedy pýtať mňa).
  3. Mám na monitore otvorený ten PDF dokument a značnú časť času im vysielam obraz zo svojej obrazovky. Myšou zvýrazňujem časti dokumentu, o ktorých práve hovorím.
  4. Značnú časť prednášok (najmä keď treba niečo podrobnejšie vysvetliť) robím aj s využitím bežného písania: prepnem Skype na kameru nad stolom a píšem na papier a hovorím. Využívam aj PDF na monitore.
 • Spôsob vedenia cvičení:
  1. (Najnovšie) komunikujem AV; zväčša píšem na papier a využívam na prenos kameru nad stolom. Občas prepnem na PDF dokument na monitore. Od nich tiež vyžadujem, aby si pritom aj písali a aj sami niečo počítali. AV spôsob som rozbehol len pred pár dňami, takže to ešte budem dolaďovať.
 • Podmienky pripustenia ku skúške:
  1. Zúčastňovať sa cvičení vedených AV spôsobom.
  2. Vypracovať zadania písomnou formou (vypočítať dané príklady a spraviť požadované odvodenia).
  3. Vypracovať zadania vo forme programu, ktorý bude niečo počítať, alebo vyriešiť pomocou už hotového programu nejakú úlohu.

Počítačové siete a riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžnierstve

(3. roč. BŠ, 4 študenti - všetci komunikujú)

 • Ťažisko predmetu je kladené na špeciálne cvičenia precvičujúce LowLevel konfiguráciu a využitie hw a služieb na sieťovom zariadení (PC študenta).
  1. Pre on-line komunikáciu je preto potrebné použiť iné technické prostriedky. Bola vybraná aplikácia whatsapp pre platformu smartphon Android/iPhone v režime chat, resp. skupinový hovor, ktorý je pre aktuálnu verziu obmedzený na štyroch účastníkov.
 • Výučba teórie (prednášky) je realizovaná samoštúdiom za pomoci podkladov v elektronickej forme, poskytovaných priebežne prostredníctvom AIS.
  1. Prípadné nejasnosti majú študenti možnosť konzultovať on-line, alebo mailom medzi sebou/s prednášajúcim.
 • Cvičenia sú realizované podľa pôvodného harmonogramu v termíne cvičenia postupným plnením on-line zadávaných úloh.
  1. Úlohy je nutné modifikovať podľa technických možností študentov (spôsob pripojenia, lokálna sieť študenta, typ a možnosti routra pripojenia), keďže využitie pripraveného laboratória pri distančnom spôsobe štúdia (bez fyzickej prítomnosti) nie je možné.
 • Zápočet bude udelený na základe účasti/aktivity v pedagogickom procese a na základe výsledkov elektronických testov, realizovaných v priebehu semestra.