Ing. Patrik Novák, PhD.

Ing. Patrik Novák, PhD. je výskumný pracovník na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Aktuálne skúma štruktúrne informácie tenkých vrstiev určené pre umelú fotosyntézu a "watersplitting" (Cu2O) či tenké vrstvy pre novú generáciu batérií (TiO2/Al) a optoelektronické zariadenia (ZnO/GaP).

Absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Liptovskom Hrádku so zameraním na informačné a počítačové systémy. V roku 2007 nastúpil na štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Fakulte elektrotechniky a informatiky kde v roku 2010 úspešne ukončil bakalárske štúdium v odbore elektronika. Následne pokračoval v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite v odbore fyzikálne inžinierstvo.

Počas inžinierskeho štúdia sa venoval hlavne štúdiu tenkých vodivých vrstiev a metodológii získavania štruktúrnych informácií pomocou rtg difrakcie. Jeho diplomová práca sa zaoberala Určovaním hĺbkových profilov fázového zloženia tenkých vrstiev pomocou difrakcie pri šikmom dopade. Inžinierske štúdium ukončil v roku 2012 s vyznamenaním.

Počas doktorandského štúdia pokračoval vo vyšetrovaní vlastností rôznych materiálov vo forme tenkých vrstiev, pričom sa zameriaval na vyšetrovanie zvyškového napätia k čomu využíval techniku šikmého dopadu (GIXRD).

Ďalšie profesionálne skúsenosti získal počas pôsobenia ako učiteľ na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Bratislave, ako výskumník v Slovenskej akadémii vied a v Centre STU pre nanodiagnostiku. Je členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Počas štúdií pôsobil ako člen a neskôr ako predseda Študentského parlamentu.

Kalendár: