Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

FEI STU

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU poskytuje vzdelanie pre študentov, ktorí sa zaujímajú o jadrovú energetiku a o fyzikálne inžinierstvo. Pracovisko sa venuje výskumu a vývoju aplikácií v oblasti jadrovej energetiky a materiálového výskumu. Snažíme sa pripraviť študentov, ktorí budú schopní po skončení štúdia pôsobiť v rôznych odvetviach jadrového inžinierstva a vývoja, napr. vo výrobe elektrickej energie z jadra, na poli bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární alebo dizajnu moderných jadrových zariadení. Absolventi budú schopní skúmať nové procesy v materiáloch a  hľadať inovatívne možnosti ich aplikácie.

Štúdium bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave je na slovenské pomery veľmi unikátne a prestížne. Na Slovensku vyrábame vyše 50% elektrickej energie v jadrových elektrárňach, ktoré predstavujú technologický vrchol minulého storočia. V jadrovej energetike pracujú ľudia na rôznych odborných pozíciách a musia perfektne zvládať komplikovanú technológiu z fyzikálneho, energetického a strojného hľadiska. Jediný odbor, ktorý sa dá na Slovensku študovať a je zameraný priamo na jadrovú energetiku sa dá študovať práve na ÚJFI. Toto štúdium sa dá charakterizovať ako medziodborové, čo znamená, že absolvent získa podrobné znalosti o elektrickej, strojnej a najmä jadrovej časti elektrárne, z čoho plynie neoceniteľná výhoda toho, že tieto vedomosti dokáže vzájomne prepojiť a vidieť jadrovú elektráreň ako fyzikálno- technologický celok.

Komu príde málo získať inžiniersky titul na jednom z najťažších technických odborov na Slovensku, tak sa dá pokračovať na doktorandskom stupni, kde študent získa okrem hlbších technických vedomostí aj vedomosti vedecké, manažérske či pedagogické. Absolventi s doktorátom z ÚJFI patria na Slovensku a v Česku medzi úspešných vrcholových vedúcich vedeckých a technických pracovníkov.

Len na Slovensku máme v súčasnosti 4 jadrové reaktory v prevádzke, 2 vo výstavbe a 3 v procese vyraďovania. Tento široký záber v jadrovej energetike potrebuje aj veľké množstvo odbornej pracovnej sily v rôznych odvetviach. Pri prevádzkovaných reaktoroch ide najmä o pozície operátorov jadrových reaktorov, dozimetristov, palivárov, či reaktorových fyzikov. Pri výstavbe ide do značnej miery o rôzne bezpečnostné analýzy, ovládacie prvky a najmä projektový manažment. Na druhej strane, vyraďovanie jadrových elektrární prináša vysokoodbornú prácu s rádioaktívnym odpadom, dekontamináciou a špičkovou logistikou. Neraz sa musia inžinieri v pri vykonávaní týchto prác popasovať s rôznymi nepredvídateľnými výzvami a situáciami v tak komplexnom a komplikovanom prostredí, akými určite sú jadrové elektrárne.

Na druhej strane, absolventi ÚJFI nie sú viazaní len na jadrové elektrárne. Široké pole vedomostí a schopnosť kritického technického myslenia umožňujú nájsť si prácu na rôznych iných technických pozíciách.